Müəlliflərə Təlimatlar
Müəlliflərin nəzərinə!

AKJ-də (Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı) dərc olunan hər bir əlyazma, Tibb Jurnalı Redaktorları Beynəlxalq Komitəsi (ICMJE)-http://www.icmje.orq) tərəfindən hazırlanmış"Biotibbi Jurnallarda Vahid Tələblər:tibbi publikasiyaların hazırlanması və redaktə olunması" tövsiyyəsinə əsaslanır.

I. Publikasiya üçün tələblər

Əlyazmalar göndərildikdən sonra, bütün müəlliflər "Publikasiya şərtləri" (elmi cavabdehlik (müəlliflik), ekskluziv publikasiyalar, maraqlar konflikti  və müəlliflik hüququ) formasını imzalamalıdırlar.

A. Elmi cavabdehlik (müəlliflik). Əlyazmalar təqdim olunduqdan sonra, əlyazmada iştirak emiş müəlliflərin hər biri eyni tələb və hüquqa malik olmalıdırlar: məlumatların dizayn və konsepsiyasının hazırlanması və ya analiz və interpretasiya olunması,  əlyazmanın əsaslandırılmasıda  intelektual quruluşun yoxlanılması, publikasiya ücün əlyazmanın son variantının hazırlanıb təsdiqlənməsində. Müəllif iştirak limiti 6-ya kimidir. Əgər daha cox iştirakcı varsa, hansıki əməkləriolub, onlar "Təşəkkürlər" bölümündə qeydolunmalıdırlar.

B. Ekskluziv publikasiya. Müəlliflərtəsdiqetməlidirlərki: 1) əlyazma başqa nəşriyyatda publikasiya ücun nəzərdən kecirilmir, 2) əvvəllər hecbiryerdə nəşr olunmayıb, 3) elmi toplantılarda müzakirə olunub amma nəşr olunmayıb, 4) bütün müəlliflər materialı oxuyub və  təsdiqləyiblər: müəllif(lər) əlyazmaya təqdim olunan materiallara görə  məsuliyyət daşıyırlar.

Əgər əlyazma  disertasiyaişinin bir hissəsidirsə ozaman təqribi olaraq  müdafiyənin vaxtı  qeyd olunmalıdır (ayrı bir formada qeyd olunmalıdır).

C. Maraqlar konflikti\ Maliyələşdirmə. Müəlliflər, əlyazma hazırlıqları zamanı onlara göstərilən maliyə dəstəyinin hansı orqan tərəfindən olduqunu yazılı şəkildə bildirilməlidir. 

D. Müəlliflik huququ.Əlyazma yazılı və elektron şəklində AKJ-yə (Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı) təqdim olunduqdan sonra müəlliflik hüququ AKJ- yəaidolunur.

 

II. Baxış (resenziya), düzəliş, nəşriyyata hazırlıq

    Bir qayda olaraq əlyazmalar iki və daha artıq ekspert-konsultant tərəfindən yoxlanılır. Birincili baxış prosesi 6 (altı) - 12(oniki) həftə davam edir, düzəlişə əlavə vaxt sərf olunur.

A. Redaktə (Düzəliş).Bütün əlyazmalar publikasiya ücün jurnal stilinə uyqun olaraq redaktə olunur və müəllifə təsdiq ücun göndərilir. Müəlliflər onları materialların da olunan dəyişikliklərə görə məsuliyyət daşıyırlar.

B.Mülkiyyət. Bütün daxil olan əlyazmalar Azərbaycan Kardiologiya Jurnalının daimi mülkiyyəti hesab olunur və Icraci Redaktorun yazılı icazəsi olmadan hec yerdə nəşr oluunmaq hüququ yoxdur.

C.Nəşr.Əlyazma nəşr olunduqdan sonra bir qayda olaraq müəllifə 1(bir) nüsxə göndərilir, bu həm cap və ya PDFformatında ola bilər.

III. Əlyazmaların elektron hazırlanması.

Əlyazmalar Microsoft Word formatında hazırlanmalıdırlar və Azərbaycan, Ingilis, Rus dillərində qəbul olunurlar. Həminsənəddə ardıcıllıq belə olmalıdır: titul səhifə, abstrakt \ acar sözlər, mətn, minnətdarlıq, ədəbiyyat siyahısı, cədvəl və şəkillər.

A. Titul səhifə. Titul səhifəsində olmalıdır:1) 20 sözdən az olmaqla lakoniki nformativ məqalə başlıqı (qısaldılmadan), 2) hər bir müəllifin tam adı və elmi dərəcəsi (max 2 elmi dərəcə), 3) Hər bir müəllif tərəfindən elmi işin görüldüyü və əlyazmanın hazırlandığı müəssisənin, şöbənin dəqiq ünvanı göstərilməlidir, 4) avadanlıq, qrant, dərman vasitələri dəstək mənbələri, 5) secilmiş müəlliflərdən birinin poct ünvanı poctindeksi olmaqla, telefon\ faks nömrəsi və e-mail ünvanı.

B. Abstrakt və acar sözlər. 2-ci hissə 250 sözdən artıq olmamaqla abstrakt yazılır. Strukturlu Abstrakt  ibarətdir: məqsəd, material və üsullar, əsas nəticələr, son nəticə.

Struktursuz abstraktlar- işin təsviri və acar sözlərdən ibarət olur.

Abstraktaltından 3-dən 10-a qədər olmaqla acar sözlər vəya söz birləşmələri yazılmalıdır.

C. Mətn (məzmunvəüslub). Müşahidəli və eksperimental hazırlanan əsaslı elmi iş əlyazmaları strukturlu olmadır: Giriş, Material (Pasiyentlər) və üsullar, əsas nəticələr, müzakirələr,  son  nəticə.

Digər əlyazmalar (elmi iş olmayanlar) struktursuz ola bilərlər.

Mətndə rəqəmlər dəqiqliklə göstərilməlidir, məs: 137 pasiyentdən 87-si  (63.5%). Çümləni rəqəmlə başlamaq qadağandır. Şəkil və cədvəllər də  olan yazıların mətndə  təkrarlanması qadağandır. Mətndə yalnız Standart ölcü vahidləri qısaldılmış istifadə olunabilər.

D. Minnətdarlıq. Bu hissədə müəlliflik huququ olmayan amma əlyazmada köməkliyi kecənlər qeyd olunurlar. Bunlar  texniki dəstək,  mətn hazırlayan köməkcilər, şöbə müdiri, ümumi dəstək təmin edənlər, material və maliyyə dəstəyi verənlər ola bilərlər. Əlyazmada iştirakı olan müəlliflik hüququ olmayanları, "kliniki tədqiqatcıllar" və ya "tədqiqat iştirakcıları" təqdim oluna bilərlər. Onların funksiyası, "elmi konsultant ", "tədqiqatın məqsədini kritiki dəyərləndirən", "məlumat toplayan", "tədqiqatda iştirak edən pasiyentlərin müalicəsində iştirakcilar" şəklində göstəriləbilər.

E. Ədəbiyyatlar.Istinad olunan orijinal mənbələr bu hissədə qeyd olunur. Ədəbiyyat Istinad mənbələri ardıcıllıqı, əlyazmada istifadə olunan istinad mənbələri ardıcıllıqı ilə qeyd olunur. Mətndə olan istinad mənbələr ardıcıl olaraq kvadrat mötərizədə [1] bu şəkildə nömrələnməlidirlər. Hər bir istinad mənbəsi yeni sətrdən yazılmalıdır. Mətnin hazırlanmasında istifadə olunan bütün sənədlər, istinad mənbəyi kimi ədəbiyyat siyahısına salınmalıdır.

Istinadlar Jurnallardan olduqda, ədəbiyyat siyahısında məlumatlar bu ardıcıllıqla qeyd olunmalıdır: Familiya və müəlliflərin baş hərfləri, mənbənin adlandırılması, il, tom, nömrə, səhifələr (başlanması- bitməsi).

Istinadlar toplu və kitablardan olduqda, bu formada ədəbiyyat siyahısına yazılmalıdır: Familiya və müəlliflərin baş hərfləri, mətnin adı, toplunun\ kitabın adı, nəşriyyatın yeri, nəşrili, səhifələr (başlanması- bitməsi).

Mətndə yerləşdirilən cədvəl və şəkillər nömrələnməli və müvafiq olaraq mətndə rəqəmlə istinad göstərilməlidir.

Müəlliflərin adları 7 nəfər göstərilə bilər, 7-dən artıq olduqda azərbaycan dilində "vəb.", rusdililində "idr." , ingliscə "etal" formasında qeyd olunmalıdır.

Siyahıdakı  ədəbiyyatların doğruluquna məsuliyyəti yalnız müəllif(lər) daşıyır.

Siyahının formatı Ümummilli Tibbi Kitabxana (NationalLibraryofMedicine (NLM) www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) formatına uyğundur

Nümunələr:

1.  Standard Jurnal Məqalə

Maybaum S, Mancini D, Xydas S, Starling RC, Aaronson K, Pagani FD, et al. Cardiac improvement during mechanical circulatory support: aprospectiv emulti center study oftheLVAD Working Group. Circulation 2007; 115(19): 2497-505.

2. Kitab bir və daha artıq müəllif olduqda (spesifik səhifələr qeyd olunmaqla)

Angelini P. Coronary artery anomalies: Acomprehensiveapproach. Baltimore: Lippincott Williams& Wilkins; 1999. p. 25-150.

3. Kitabdan hər hansı fəsil

Denfield SW, Gajarski RJ, TowbinJ A. Cardiomyopathies.In: GarsonAJr, Bricker JT, FisherDJ, NeishSR, editors. The scienc eandpracticeof pediatric cardiology. 2n ded. Vol 3.Baltimore: Williams& Wilkins; 1998. p. 1851-83.

4. Internet Jurnal Məqalə

Panteghini M.Recommendation sonuseofbiochemical markersin acute coronary syndrome: IFCCproposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

F. Cədvəllər: qrafik və sxemlər. Hər bir cədvəl xüsüsi səhifədə nömrələnmiş və adlandırılmış şəkildə yerləşdirilməlidir. Şəkil və cədvəllərdə yığcam və vacib məlumatlar yerləşdirilə bilər .Bütün rəqəm, faiz və nəticələr cədvəllərdə mətndəki yazı ya uyqun olaraq dəqiq göstərilməlidir. Lazım olduqda yazı qisaltmalar şəklində göstırilir və qısaltmalar izahlı formada cədvəl və şəkillərin altında dipnotda (xüsüsisətir) əlifba ardıcıllıq ılə qeyd olunmalıdır .Dipnotlar simvollarla qeyd olunmalıdılar, məs: *, ** vəi. Hərbir cədvəl və şəkillər mətndən, boş sətr vasitəsilə ayrılmalıdır.

IV. Rəqəmsal görüntü rəhbərliyi.

AzərbaycanKardiologiyaJurnalıstandartlarauyğunolanrəqəmsal görüntüləriqəbuledir.Publikasiyaüçünjurnalıntələblərinəuyqunrəqəmsalfayllarqəbulolunur, əkstəqdirdəuyğunolmayanfayllarqəbulolunmayacaq.

Standartqaydalaraşağıdakılardır:

Publikasiyaücünlazımolan görüntülərilazımirəng çalarındaskanvəyaddaşdasaxlamaq gərəkdir.

1. Fotoqrafik görüntülər: fotoşəkillər, angioqrafiyalar, exokardioqrafiyalar  RGBrənglirejimindəskanolunubyaddaşdasaxlanılmalıdır, hətta görüntülərbozrəngdəçapolunsalarbelə.

2. Xətti görüntülər: çertyoj, diaqram, qrafikvəçəkilmişEKQ, EEQ  bozrənglirejimdə (grayscalemode) skanolunubyaddaşdasaxlanılmalıdır (ağ-qaravəyarənglirejimdəolmaz)

Fayllarınformatıelektron görüntülərüçünTIFF, EPSvəMicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint)  olmalıdırlar .

1. TIFF-fotogörüntülərüçünməsləhət görülür.

2. EPS-AdobeIllustrator, SPSS, ChemDraw, CorelDraw, SigmaPlotvəi. proqramlarındahazırlanmış  ştrixli görüntülər, qrafiklərüçünməsləhət görülür.

3. MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint). MicrosoftOffice-dəhazırlananqrafikvəillüstrasiyalarqəbulolunur.Qrafikvəillüstrasiyalarhazırlanmalıdır:

4. Yasaq sayılanlar. 

D. Skanlaşdırma (köçürtmə). 

1. Keyfiyyətli nəşr üçün görüntülər düzgün imkanlar çərçivəsində skanlaşdırılmalıdır.

E. Şriftlər. Mətndə aşağıdakı şriftlərdən biri istifadə oluna bilər

V. Məqalələrin kateqoriyası və xüsusi tələblər.

Kliniki məqalələr - Pasiyentlər və heyvanlar üzərində aparılan kliniki tədqiqatlara əsaslanır. Məqalənin həcmi 5000 sözə qədər (ədəbiyyatlar siyahısı, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla) və maksimum 50 ədəbiyyat siyahısı olmaqla. Məqalənin abstraktı strukturlu olmalıdır.

Əsas elmi məruzələr - geniş profilli mütəxəssistər əfindən hazırlanmış, epidemialogiya, patofiziologiya, diaqnostik metodları, müalicə və profilaktikanı özündə birləşdirən kliniki istiqamətlənmiş şərhlər sayılır. Məqalənin həcmi 5000 söz (ədəbiyyatlar siyahısı, şəkil vəcədvəllər daxil olmaqla) və maksimum 50 ədəbiyyat siyahısı olmaqla. Abstrakt struktursuz (150 söz maksimum) olmalı.

Ədəbiyyatlardan xülasələr - konkret bir sahəyə istiqamətlənmiş nəticələr.  Məqalənin həcmi 5000 söz (ədəbiyyatlar siyahısı daxil olmadan) və maksimum 50 ədəbiyyat siyahısı olmaqla. Abstrakt struktursuz (150 söz maksimum) olmalı.

Kliniki araşdırma - özündə cətin diaqnostik problemi həll etməyi, izah etməni və nadir kliniki vəziyyəti göstərən qisa məlumat. Məqalənin həcmi max 1500 söz (ədəbiyyatlar siyahısı, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla)  və 5 ədəbiyyat mənbəsi göstərilməklə, abstraktsız.

Redaksiyadan - Məqalənin həcmi max 1500 söz (ədəbiyyatlar siyahısı, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla) və maksimum 15 ədəbiyyat mənbəsi göstərilməklə, struktursuz abstraktla.

Cari rəy - oxucunun ürək-damar xəstəliklərinə aid tematik suallarına qarşı məlumatları təmin etmək. Məqalənin həcmi max 2500 söz (ədəbiyyatlar siyahısı, şəkil və cədvəllər daxi lolmaqla) və maksimum 20 ədəbiyyat mənbəsi göstərilməklə.

VI. Məlumatın yazılı icazəsi.

Müəlliflər əlyazmalarda olan məlumatlar acavabdehlik daşımalarını yazılı məktub şəklində redaksiyaya təqdim etməlidirlər. Və məktubda qeyd olunmalıdır: 

VII. Əlyazmaların control siyahısı.

1.Tam məlumatlı məktub ( ekskluziv publikasiya məktub forması)

2.Əlyazma

3.Müəlliflər haqqında məlumat

4. Maraqlar konflikti/ Maliyyələşdirmə haqqında məlumat

Bütün elektron sənədlər bu şəkildə qəbul olunur: birinci müəllifin familiyası initiallarla, sonra qısa xülasə. Məs: "Məmmədov RT. Məktub", "Məmmədov RT. Titul səhifə", "Məmmədov RT. Mətn", "Məmmədov RT. Şəkil3", "Məmmədov RT.Müəlliflər", "MəmmədovRT.Konflikt".

VIII. Əlaqə

Əlyazmaları elektron formada Redaksiyaya bu ünvana göndərin - [email protected]